+420 606 640 063 (ústředna)

Všechny články

Jednací řád valné hromady ŽIVA zemědělská obchodní, a. s.

Tento jednací řad navazuje na stanovy ŽIVA zemědělská obchodní, a. s., a na ustanovení platného zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. Platí až do okamžiku schválení nového jednacího řádu.

 1. Účast akcionáře
  • Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady (dále jen VH), hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení týkající se společnosti a jí ovládaných osob, uplatňovat návrhy a protinávrhy.
  • Akcionář se účastní valné hromady buďto osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci (dále jen „ přítomný akcionář “ ).
  • Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.
  • Rozhodným dnem pro účast je třicátý den předcházející konání VH.
 2. Zahájení valné hromady
  • Jednání zahajuje člen představenstva a. s., jehož tím představenstvo pověří.
  • Seznámí s přítomností na valné hromadě, předloží návrh na předsedu valné hromady.
  • Zvolený předseda valné hromady navrhne a řídí volbu zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů popř. návrhové a volební komise.
  • VH může vyčkat 30 minut od začátku uvedeného na pozvánce na příchod akcionářů.
 3. Prezence a usnášení schopnost
  • Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři představující více než 30% základního kapitálu.
  • Prezence na valné hromadě se děje před počátkem i v průběhu jednání.
  • Každý přítomný akcionář valné hromady obdrží hlasovací lístek (lístky) s počtem zastupovaných akcií, tedy s počtem hlasů. Tímto a jen tímto lístkem na výzvu předsedajícího VH hlasuje při veřejném hlasování. Pokud akcionář zastupuje i jiné osoby, může vykonávat hlasovací práva k nim (hlasům-akciím) náležejícím – odlišně.
  • Akcionář je povinen na požádání pracovníků prezentace prokázat svou totožnost průkazem, ze kterého lze totožnost zjistit. Zmocněnci se prokazují písemnou plnou mocí, která zůstává a archivuje se s prezenční listinou. Po zahájení VH pracovníci prezence zaznamenají u každého akcionáře nebo jeho zástupce, který se dostaví po zahájení VH do prezenční listiny čas příchodu a každý akcionář či jeho zástupce, který předčasně opustí jednání VH odevzdá hlasovací lístek a svým podpisem v prezenční listině potvrdí čas svého odchodu.
  • Správnost prezenční listiny potvrzuje svým podpisem předseda VH a zapisovatel.
 4. Jednání valné hromady
  • Jednání valné hromady se zásadně řídí programem jednání, jenž byl uveden na pozvánkách.
  • Jednání o věci dle pořadu a programu VH uvede předseda valné hromady. Předseda může rozhodnout o změně pořadí projednávaných bodů nebo o projednávání více bodů společně.
  • Dotazy, protinávrhy a protesty předkládá přítomný akcionář předsedovi valné hromady písemně během jednání valné hromady. Odpovědi na ně je povinen zajistit předseda představenstva, a to dle povahy buď hned, nebo do 30-ti dnů ode dne konání valné hromady.
  • Z jednání VH může být pořízen i audiozáznam, který se stává součástí zápisu.
  • Do diskuse je možno se přihlásit zvednutím ruky a vystoupit až po udělení slova předsedou VH. V případě pořizování audiozáznamu, jako součásti zápisu z jednání VH, musí diskutující hovořit na mikrofon a před přednesením diskusního příspěvku se musí diskutující řádně představit. Předseda uděluje slovo v pořadí jím stanoveném. Má právo slovo neudělit nebo odebrat, zejména v případech, kdy se příspěvek netýká projednávaných bodů, přesahuje časový limit 3 minut, opakuje se apod.. Jeden řečník smí v diskusi k jednomu bodu vystoupit nejvýše 2x, to se netýká předkladatele zprávy, který může vystoupit s odpovědí na přednesené připomínky, požádá-li o to předsedajícího VH. K opravě věcného obsahu v přednesu řečníka mohou přítomní akcionáři VH vystoupit s jednou stručnou technickou poznámkou v trvání nejvýše půl minuty.
  • Člen představenstva a dozorčí rady může vystoupit bez omezení.
  • Požadovaná informace může být odmítnuta (zčásti nebo zcela), pokud by její poskytnutí mohlo přivodit újmu společnosti nebo je předmětem obchodního tajemství. Protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce nebo v případě, že o rozhodnutí VH musí být pořízen notářský zápis, je třeba doručit písemně nejméně pět pracovních dnů před dnem konání valné hromady do sídla společnosti. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.
  • Předseda VH je oprávněn v případě potřeby, dlouhého trvání VH apod., vyhlásit přestávku.
  • V případě nejasností výkladu některých ustanovení jednacího řádu, stanov apod. rozhoduje o dalším postupu valné hromady její předseda.
 5. Hlasování valné hromady
  • V souladu s ustanovením stanov se hlasuje vždy nejprve o návrhu představenstva a pak o návrzích v pořadí, jak byly předloženy předsedovi valné hromady.
  • Je-li návrh schválen, tj. získal potřebný počet hlasů, o ostatních návrzích se již nehlasuje.
  • O způsobu hlasování (veřejné, tajné, systém při větším počtu kandidátů apod. či jinak) rozhoduje předseda valné hromady.
  • Při hlasování má předseda valné hromady právo vyzvat ke hlasování v tzv. obráceném pořadí: „kdo je proti, zdržel se hlasování, kdo je pro“.
  • Po každém hlasování provedou sčitatelé sečtení hlasů a výsledek oznámí předseda VH. V případě hlasování v pořadí „kdo je proti, zdržel se“ je možné upustit od hlasování a sčítání hlasů na otázku „kdo je pro“ v případě, kdy je již po otázkách „kdo je proti, zdržel se“ naprosto zřejmý výsledek hlasování. Výsledek hlasování se určí dopočítáním do počtu přítomných akcionářů.
  • Volby členů orgánů akciové společnosti se řídí Volebním řádem
  • Valná hromada rozhoduje většinou přítomných hlasů, není-li ze stanov či podle zákona č. 90/2012 Sb. větší potřeby hlasů.
  • O návrzích na činovníky VH (sčitatelé, zapisovatel, ověřovatelé, členové komise pro usnesení ap.) lze hlasovat najednou jedním hlasováním.
  • Před každým hlasováním je předseda povinen umožnit dotazy a připomínky k návrhu, o němž se hlasuje, pokud hlasování nepředcházela diskuse.

Tento Jednací řád byl schválen VH ŽIVA zemědělská obchodní, a.s. Klášterec nad Orlicí, konanou dne: 26.5.2023

Podobné články

Procházejte souvisejícími tématy, objevujte zajímavosti a rozšiřujte své poznatky.
Zobrazit všechny články